×
डाउनलोड्
  • 1 Sample collection form of PPHL, Lumbini Province
  • 2 Trained personnel for sample collection and transportation of COVID-19 from Lumbini Province
  • 3 दरखास्त फाराम
  • 4 A र B Category ल्याब दर्ता निबेदन
  • 5 C Category ल्याब दर्ता निबेदन
  • 6 D and E Category ल्याब दर्ता निबेदन
  • 7 स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्वन्धी मापदण्ड, २०७७ प्रयोगशाला
  • 8 LQAS Result Sheet for Tuberculosis
  • 9 LQAS बिधिबाट नमुना छनोट गर्ने तरिका